Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů
Správce osobních údajů je: Ing. Tereza Černá, se sídlem Březinova 122, 58601 Jihlava. IČO: 03350525

Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Ing. Tereza Černá, se sídlem Březinova 122, 58601 Jihlava. IČO: 03350525
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Text souhlasu
Zaškrtnutím políčka před souhlasem s odběrem novinek v souladu s č. 6 ods. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány
E-mailová adresa

K jakým účelům budou údaje zpracovány a uchovávány
Osobní údaje, kterými jsou: e-mailová adresa bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 6 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právu na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 nařízení GDPR)
Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založena na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat kliknutím na tlačítko: Odhlásit se z odběru novinek, které je součástí každého zaslaného e-mailu, nebo odesláním e-mailu na adresu info@jihlavabezobalu.cz.

Jako subjekt mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracování pro účely věděckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jeho obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.